Passa al contingut principal

Comparativa dels Sistemes Polítics Espanyol, Valencià i d'un partit polític. (II)

El Poder Executiu

En l’Estat Espanyol, el poder executiu real bé donat pel President del Govern. Aquest triarà els Vicepresidents, Ministres, etc (directa o indirectament, alguns alts càrrecs els triaran els corresponent Ministres). No hi ha cap limitació al respecte la persona elegida (no ha de ser diputada, ni cap límit de formació, etc.).
Al País Valencià, l’òrgan executiu és el Consell, i, existeix, de manera anàloga, el president del Consell (què és, també, el president del Generalitat, el és conjunt d’institucions d’autogovern). S’elegix de manera anàloga al President del Govern espanyol, però amb la diferència que ha d’ésser elegit entre els diputats de les Corts Valencianes. Aquest procedirà, igual que al govern espanyol, a nomenar el seu gabinet.
Al Bloc Nacionalista Valencià, el poder executiu rau en l’Executiva Nacional. Aquesta, de manera tradicional, és triada al Congrés Nacional des d’un sistema de llista tancada majoritari. Encara que tradicionalment sol haver-hi només una llista “pactada” per tots els sectors del partit (des de la fundació al 1997, només ha havut una contesa electoral,  entre les candidatures de Maria Josep Amigó i Enric Morera al 2003). Els membres de l’Executiva Nacional, també entren a formar part del Consell Nacional. I no sol haver modificacions posteriors.

El Poder Judicial

El poder Judicial a l’Estat Espanyol, a l’igual que els tribunals de comptes, es trien directa o indirectament des del l’executiu i/o el legislatiu: hi ha diversos “tribunals”: Tribunal Constitucional, Suprem… Però tenen el requisit que els nomenaments han de ser jurats. De forma anàloga passa al País Valencià, amb el TSJCV.  Els electors no intervenen en cap decisió, (llevat de triar als diputats).
En canvi, al Bloc Nacionalista Valencià, el poder judicial seria la Comissió de Garanties. Pot ser elegit tot militant, no cal tindre estudis de dret. I en el procés de tria participen tots el electors del Congrés (en el darrer Congrés estaven citats tots els militants). En l’actualitat el composen 3 membres. Cada elector podia votar a dos candidats, i els 3 més votats eren elegits.


Revisió de Comptes

En l’Estat Espanyol la revisió de comptes es realitza pel “Tribunal de Cuentas”, que ve regulada la seua composició per una Llei Orgànica (del 82, última modificació Ley Orgánica 3/2015) . El seu nomenament no és pel govern si no per Las Cortes Generales ( 6 membres per cada amb majoria reforçada, per tal solen pactar-se entre grups parlamentaris). Els membres tenen requisits de formació i/o experiència laboral per ser nomenats.
    Al País Valencià, existeix la figura, dins de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes. Regulada per una llei de Corts (última modificació  Llei 16/2017). Es procedirà de manera anàloga al Tribunal de Cuentas, triar-los per Les Corts, de 3 en 3, amb requisits d’estudis de dret i/o experiència laboral. La participació dels electors també acaba en la tria dels dipuats.
    Al Bloc Nacionalista Valencià, esta funció recau a la Comissió Revisora de Comptes. Aquestos (són 3 en l’actualitat) , són nomenats a l’igual que la Comissió de Garanties de l’apartat anterior, al Congrés Nacional, per un sistema de votació majoritària.En el procés de tria participen tots el electors del Congrés (en el darrer Congrés estaven citats tots els militants). En l’actualitat el composen 3 membres. Cada elector podia votar a dos candidats, i els 3 més votats eren elegits.


Defensor del Poble


A l’Estat Espanyol existeix la figura del defensor del poble, que vetlarà per a que els drets reconeguts en la Constitució siguen exercits. Està regulat per una llei orgànica. I és elegit per les Corts Generals (Congrés i Senat).
    Al País Valencià, en canvi, existeix la figura anàloga del Síndic de Greuges. És triat per les Corts Valencianes. I s’encarrega de vigilar l’acompliment dels drets que atorga l’Estatut d’Autonomia ( i la Constitució Espanyola).
    Al Bloc Nacionalista Valencià, esta funció seria duta a terme per la Comissió de Garanties, ja vista en un apartat anterior.

Conclusions


Aquest anàlisi no pretén, ni pot, ser una anàlisi exhaustiva dels sistemes polítics. Per diversos motius. Primer de tot, no sóc graduat ni llicenciat en dret, i segon, per extensió. A més, ja hi ha diversos anàlisis, assignatures, tesis doctorals, etc. sobre el tema. Però si que ha pretès ser un resum del funcionament d’un partit polític, i una justificació de les estructures creades comparant-les amb els sistemes polítics coneguts, la Generalitat Valenciana i l’Estat Espanyol. Espere que siga clarificador i pedegògic.

Bibliografia


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

TDDs + reutilització d'objectes en Visual Studio 2012

Doncs això, mai m'he mostrat partidari de cap metodologia de programació, ni tan sols de la programació orientada a objectes... però deu ser que em faig major ;) Anem a matar en un post dos pardals d'un tir. Anem a gastar una de les bases de les metodologies àgils (en realitat no té per què, es pot emprar en qualsevol metodologia) i anem a començar a veure com fer codi "multiplataforma". Anem a gastar Visual Studio 2012. Creem una solució de Portable Class Library (en C#): Creem una nova classe, Dau: namespace RollDice {     public class Dau     {     } Sense cap mètode. Per què sense cap mètode? Ahí està la gràcia dels TDD (Test Driven Development, Desenvolupament Orientat a Test). Anirem omplint la classe segons fallen els tests. Ara anem a afegir una nova solució, què serà de test c#: Ens crearà una classe de test buida, li canviarem el namespace per a que siga el mateix que la classe dau: [TestClass]     public class testDau     {          [TestMethod

Hui he vist la por als ulls

Estic trist ,molt trist.Vinc de la manifestació del 9 d'octubre i, puc dir que he vist moltes coses, però el que no he vist és democràcia. He vist moltes banderes d'Espanya i blaveres dels increpadors, però no he vist democràcia. Les seues paraules eren "ven aquí fuera", "te voy a meter esa bandera por el coño", etc. He vist com manifestants fàcilment identificables entraven a provocar i la Policia Nacional no feia res per evitar-ho, però no he vist democràcia. He vist com un pare utilitzava al seu fill per provocar, i amb actitud agresiva (inclús anava a pegar-li manotada a un), però no he vist democràcia. He vist com es permetia una manifestació no autoritzada que podia alterar l'ordre públic. Segons la sacrosanta Constitució Espanyola, això és il·legal, però no he vist democràcia. He vist com la Policia Nacional tractava respectuosament, i inclús es coordinava amb els feixites. A nosaltres ens miraven amb cara de fàstic, però no he vist democràc

Lectures per a l'estiu

Tinc un poc abandonat el blog, per què no he tingut massa temp, estic fent proves i llegint llibres. D'això va este post, de llibres. Lectures recomanades per a ser un bon programador (multiplataforma), especialment dedicat per a jocs. Comencem amb llenguatges de programació, C#, The C# Player's Guide, de TB Whiteker, he arribat a ell mitjançant els seus tutorials: No es pot trobar per kindle, però en Amazon està per 20€. C# trobe que és el llenguatge del futur (més que java), òbviament em puc enganyar (de fet, segur que m'enganye tenint en compte la meua sort en les apostes). I gràcies a la tasca dels xics de Mono, es pot programar per a quasi qualsevol plataforma. De vegades cal una altra biblitoeca (Xamarin, tinc un post pendent sobre eixe tema). Cal recordar que el creador de C# és el mateix què el de delphi, per algo serà... Una vegada tenim clar com es programa en C#, necessitarem que ens diguen com programar per mantindre bé el codi.Al principi pareix una pèrd